scan 2007


B

Birgitte

Har endelig fundet ud af at få makroen sat på hurtig adgangsbåndet. Men
hvordan får jeg den til at køre igen?? altså åbne scan? Der sker ikke noget
når jeg dobbelklikekr på det ikon jeg har valgt.
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Similar Threads


Top