aktivering af word 2007


S

Svend E. Jensen

Jeg har netop formateret min pc efter et virus angreb. Jeg vil nu gerne
arbejde videre i Officepakken og har installeret det hele.

Jeg har via nettet (12-3-2007) købt Office Small Business 2007 Win32 Danish
Disk Kit men har naturligvis ikke den aktiveringsnøgle der dengang fulgte
med. Hvad skal man gøre?

Jeg vil jo gerne have det fulde udbytte af Officepakken.

På forhånd tak.
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top