skrifttyper


G

Guest

Hej
Jeg har fundet nogle forskellige skrifttyper på nettet, som er TrueType. Jeg
har gemt dem, men jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg tilføjer dem. Dvs.
hvordan får jeg dem ind på listen over skrifttyper i Word/Powerpoint, så jeg
kan bruge dem?
 
Ad

Advertisements

S

Stefan Blom

In Windows Explorer, go to the Fonts folder. On the File menu¹, click
the command which allows you to install fonts.


¹The File menu is the first main menu item from the left (in Swedish
it is called "Arkiv").

--
Stefan Blom
Microsoft Word MVP


"Eva" skrev
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top