Difference mellem master og alm. visning


W

wije

PowerPoint 2003 til xp.
Jeg kan definere et sidefodsonråde i ppt-masteren til omtrent at så på
bundlinjen - ja, endda udenfor, men når jeg skifter til normal visning har
området ikke flyttet sig "en tomme". Jeg troede i første omgang at havde
noget at gøre med printermargenen, men det har det tilsyneladende ikke - hår
forsøgt mig med flere printere.
W
 
Ad

Advertisements

S

Sandy Johnson

Make sure in Slide Design, the correct master is applied. Then try Reapply
Layout. You might need to click twice.

Sorry, my Danish is not good enough to answer you in that language...

Lycka til,
Sandy
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top