Omregning til kubikmeter?


G

Guest

Hvis jeg har en ting, som har størrelse 200 cm x 90 cm x 24 cm (bred - længde
- højde), hvordan kan jeg omregne til kubikmeter, når jeg bruger Excel
regneark?
Når jeg sætter 200 på A1, 90 på B1 og 24 på C1 = resultat på D1, hvordan
skal jeg gøre?
Tak for hjælpen!
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top