Masseutskrift


K

Kurt Madsen

Jeg har et regneark med alle mine kunder og noen opplysninger (8 kolonner.)
Jeg har laget et nytt ark ( i samme bok) hvorpå jeg bearbeider disse
opplysninger og får dermed "et kartotekskort" på kunden.

Men hvordan får jeg til å masseskrive ut kartotekskortet på hver kunde?
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top