Initialer i margin


D

Ditte

Jeg er ved at skrive bacheloropgave og vi er to der skriver. Ifølge vores
retningslinier og vejleders udsagn skal vi for hver 5-10 linier skrive vores
forbogstav... Hvordan gør jeg lige det, når det skal stå ude i margen. Jeg
har prøvet at lavet 2 kolonner, men det er noget værre høg for at siger det
mildt..
Hjælp.....
 
Ad

Advertisements

J

Jay Freedman

Jeg er ved at skrive bacheloropgave og vi er to der skriver. Ifølge vores
retningslinier og vejleders udsagn skal vi for hver 5-10 linier skrive vores
forbogstav... Hvordan gør jeg lige det, når det skal stå ude i margen. Jeg
har prøvet at lavet 2 kolonner, men det er noget værre høg for at siger det
mildt..
Hjælp.....

I hope I correctly translated your question. It seems that you're
asking how to place the first letter of a paragraph in the margin and
make it as tall as 5 to 10 lines. If that's correct, Word has a
command called 'Drop Cap' to do that. In Word 2003 or earlier, the
Drop Cap item is on the Format menu. In Word 2007, it is a button in
the Text group on the Insert ribbon.

I hope machine translation from English to Danish is better than the
translatoin from Danish to English...

Jeg håber, at jeg korrekt oversat dit spørgsmål. Det lader til, at du
spørger, hvordan man placere det første bogstav i et afsnit i margenen
og gøre det så høj som fra 5 til 10 linjer. Hvis det er korrekt, Word
har en kommando kaldet »Uncial 'at gøre det. I Word 2003 eller
tidligere, er det Uncial punkt på menuen Formater. I Word 2007, er det
en knap i Tekst-gruppen på Indsæt bånd.

Jeg håber, at maskinen oversættelse fra engelsk til dansk er bedre end
den translatoin fra dansk til engelsk ...
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top