Ændre fra A4 til A3


E

Englen

Jeg har en plakat, der er lavet i A4 og som skal udskrives på A3 papir -
hvordan er det man ændrer fra A4 til A3 og bevarer layoutet?
 
Ad

Advertisements

K

Knut Willy

Englen said:
Jeg har en plakat, der er lavet i A4 og som skal udskrives på A3 papir -
hvordan er det man ændrer fra A4 til A3 og bevarer layoutet?
________________________________

Ikke et svar på ditt spørsmål, men snarere et gledesutbrudd over å se at det
går an å skrive på dansk her. Eller et skandinavisk pråk uansett.
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top