kan geen mails meer versturen

B

bobo

krijg volgende gegevens:
Kan het bericht niet verzenden. De verificatie-instelling is mogelijk niet
juist voor de server voor uitgaande e-mail [SMTP]. U vindt informatie over
dit probleem in de Help. Zoek naar 'Problemen oplossen in Windows Mail' en
raadpleeg de sectie 'Ik heb problemen met het verzenden van e-mail'. Als u
hulp nodig hebt bij het vaststellen van de juiste serverinstellingen, neemt u
contact op met de serviceprovider voor e-mail.

Het geweigerde e-mailadres was (e-mail address removed). Onderwerp 'hallo', Account:
'pop.planet.nl', Server: 'mail.planet.nl', Protocol: SMTP, Reactie van
server: '550 5.7.1 Unable to relay for (e-mail address removed)', Poort: 25,
Beveiligd(SSL): Nee, Serverfout: 550, Foutnummer: 0x800CCC79
 
G

Gary VanderMolen [MVP]

Try this: Make sure you have send authentication enabled.
Go to Tools, Accounts, select that account, Properties, Servers.
Enable the "My server requires authentication" option.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top