problemen met ontvangen van e-mails

J

Jan Krekels

Mevrouw, mijnheer,
Ik heb sinds enige tijd een Compac presario Notebook in gebruik (met
Windows Vista Home Premium). Daarnaast gebruik ik een vaste PC, waarop
Windows XP is geinstalleerd.
Ik ondervind problemen met het ontvangen van e-mails (ik kan deze dus niet
ontvangen !!) op mijn notebook. E-mails verzenden is geen probleem.

Met geen mogelijkheid kan ik achterhalen wat het probleem is bij het
ontvangen van e-mails.
Kunt u mij nog suggesties aan de hand doen, hoe ik dit mogelijk zou kunnen
oplossen.

J.B.J. Krekels
Sniederslaan 114
5531 EN Bladel
tel. 0497 384279
E-mail: (e-mail address removed)
 
G

Gary VanderMolen

Do you get an error message when you try to receive? If so,
right-click on your error message, copy, then paste it into a reply here.
We can't do much troubleshooting without the complete error message.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top