Kan geen email verzenden, maar wel ontvangen

M

Marlies

Ik kan thuis wel email versturen, maar niet met mijn draadloze
internetverbinding. Met alle accounts nietKan het bericht niet verzenden. De verificatie-instelling is mogelijk niet
juist voor de server voor uitgaande e-mail [SMTP]. U vindt informatie over
dit probleem in de Help. Zoek naar 'Problemen oplossen in Windows Mail' en
raadpleeg de sectie 'Ik heb problemen met het verzenden van e-mail'. Als u
hulp nodig hebt bij het vaststellen van de juiste serverinstellingen, neemt u
contact op met de serviceprovider voor e-mail.

Het geweigerde e-mailadres was (e-mail address removed). Onderwerp 'My
Spring is green', Account: 'pop.gmail.com', Server: 'mailhost.hetnet.nl',
Protocol: SMTP, Reactie van server: '550 5.7.1 Unable to relay for
(e-mail address removed)', Poort: 25, Beveiligd(SSL): Nee, Serverfout: 550,
Foutnummer: 0x800CCC79
 
G

Gary VanderMolen [MVP]

Try this: Make sure you have send authentication enabled.
Go to Tools, Accounts, select that account, Properties, Servers.
Enable the "My server requires authentication" option.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top