hoe kan ik dit oplossen aub ?

  • Thread starter het verzenden van mail lukt niet..
  • Start date
H

het verzenden van mail lukt niet..

Kan het bericht niet verzenden. De verificatie-instelling is mogelijk niet
juist voor de server voor uitgaande e-mail [SMTP]. U vindt informatie over
dit probleem in de Help. Zoek naar 'Problemen oplossen in Windows Mail' en
raadpleeg de sectie 'Ik heb problemen met het verzenden van e-mail'. Als u
hulp nodig hebt bij het vaststellen van de juiste serverinstellingen, neemt u
contact op met de serviceprovider voor e-mail.

Het geweigerde e-mailadres was kris.neerinckx @ telenet. Onderwerp 'Fw: ',
Account: 'telenet', Server: 'uit.telenet.be', Protocol: SMTP, Reactie van
server: '504 5.5.2 <kris.neerinckx@telenet>: Recipient address rejected: need
fully-qualified address', Poort: 25, Beveiligd(SSL): Nee, Serverfout: 504,
Foutnummer: 0x800CCC79
 
G

Gary VanderMolen

The recipient address kris.neerinckx@telenet is invalid.
The last part is missing.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top