virus - jhemd.exe


T

Trine Helen Løken

Hjelp!!! Jeg har fått noe virus via mail. Har ikke åpnet noe så vidt jeg
vet, men min norton sa den ikke fikk fjernet alt... Det som skjer er at
ingen programmer lar seg åpne. Jeg får beskjed om at en fil som heter
jhemd.exe mangler, enten jeg prøver via harddisken eller diskett. Når jeg
søker etter denne filen på en frisk maskin så finnes den ikke. Skal sikkert
heller ikke ha den, men den stopper altså alt. Får heller ikke reinnstallert
fra windows-cd. Er som dere skjønner på nett nå, og tør ikke skru av
maskinen før jeg finner en fix - siden jeg ikke vet om den starter neste
gang jeg prøver. Har søkt på nettet etter fix til w32, som jeg tror viruset
kom med, men selv en slik fix virker ikke fordi jeg mangler den omtalte
mystiske fila jhemd.exe

Kan noen hjelpe???

Mvh Trine
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top