hvordan undgås substantiv med stort efter ordenstal?


B

bogormen

efter linjeskift skrives med små i dato og måned: 1. februar
men eller skrives og rettes til stort: den 1. Februar.
Det samme er tilfældet med
1. halvår
det rettes ikke efter linjeskift (hård retur)
Men i løbende tekst rettes det til 1. Halvår.

Jeg kan ikke rette det i Autokorrektur. Jeg er lige gået over til Office
2007 - i Office 2003 var det ikke noget problem.
 
Ad

Advertisements

S

Stefan Blom

Turn off the options referring to capitalization in the AutoCorrect dialog
box (to open the dialog box, click the Office button, and then click Word
Options; in the Proofing category, click the AutoCorrect Options button).
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top