"De inhoud van dit bericht is niet gevonden"


L

Linda

Is er iemand die weet waar het door komt dat emailberichten niet leesbaar
zijn en er bovenstaande melding wordt weergegeven.
En is het mogelijk om de inhoud van deze berichten alsnog zichtbaar te
krijgen?
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top