Bijlage opties outlook 2010


L

Leo

Waar kan je in outlook 2010 instellen dat wat het formaat van je te verzenden
afbeeldingen moet zijn. Het staat niet op de plaats waar ik het in 2003 had
 
Ad

Advertisements

R

Roady [MVP]

Die optie is weg in Outlook 2010. Om plaatjes te comprimeren druk je op
File-> Info-> Resize large images...
De plaatjes worden dan (met behoud van de verhoudingen) gereduceerd tot een
plaatje dat binnen de dimensies van 1024x786 valt.

Voor de volgende keer; dit is een engelstalige nieuwsgroep dus je hoort
eigenlijk in het Engels te posten. Er is ook een nederlandstalige
nieuwsgroep voor Outlook hier; microsoft.public.nl.office.outlook
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top