audio chat

G

gabriel

dag,
ikzelf gebruik Trillian v3.1 via een hotmail.com account om te chatten
met een MSN client ook via hotmail. Tot dusver werkt alles prima.
Nu wilde ik audio chat proberen maar dit lukte echter niet; de andere
kant (MSN client)zag de vraag om via audio te chatten en gaf een
bevestiging; mijn kant (Trillian Clent) wachtte, kreeg het antwoord niet
door en timed-out. Nochthans als ik audio wil chatten binnen de LAN (2
Trillian Clients) gaat het zonder problemen.
Ik geraak op het internet via een router"One-level FBR-1402TX" waarvan
ik volgende TCP poorten zowel voor incoming als outgoing opengezet heb:
TCP 6891-6900 en TCP 6901.
mijn vraag is nu: moet ik meerdere poorten openen en kan een Trillian
client wel audio chatten met een MSN client?
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top