Hvordan kan man lave linjer,som man kan skrive på i word?


L

Line

Jeg skal lave et dokument med overskrifter og linjer, som der skal kunne
skrives på fra computeren. Hvis jeg gør det, så flytter linjerne sig ned ad
og så kommer teksten til at stå ovenover - jeg vil skrive PÅ linjerne. Hjælp?
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top