Autonumber toevoegen


B

Burger

Ik heb een Access 2000 database waarbij 1 kolom genaamd 'ID' die optelt van
1 tm 2000. Dus er zijn 2000 rijen. Voor het gebruik van een macro wil ik van
de variabele 'ID' een autonumber maken. Nu kun je een bestaande variabele
waar al data bij is ingevoerd, niet meer veranderen in een autonumber.
Daarom maak ik een nieuwe variabele aan genaamd 'ID2'. Nu wil ik dat op
iedere rij ID1 en ID2 gelijk zijn aan elkaar. Dit lukt mij echter niet. Ik
sorteer netjes op ID1 voordat ik ID2 als autonumber aanmaak (en ID1 is ook
de primary key). Echter de waarden die Access geeft aan de bestaande 2000
observaties voor de variabele ID2 is gebasseerd op de volgorde van de
observaties als je ze in alfabetische volgorde van een andere kolom zet.

Hoe kan ik een nieuwe autonumber-variabele aanmaken op zo'n wijze dat deze
voor de bestaande observaties dezelfde waarde meekrijgt als de waarde die ze
hebben op de bestaande variabele ID1?
 
Ad

Advertisements

D

Dale Fye

you might want to post this to the specific language version of the Access
newsgroups that you have written in!
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Similar Threads

filmke eh 1
Documentatie systeem PDF 3
KruistabelQuery als bron voor rapport(en)? 1
VERRASSING 1
Een regen dagje....... 1
Uren samentellen 1
Kolommen rangschikken. 1
Comprimeren berichtenarchief - mail weg 5

Top