vista

  • Thread starter Harry Jansen en Agnes Cents
  • Start date
H

Harry Jansen en Agnes Cents

Hallo allemaal,
In mijn postvak uit heb ik 3 berichten die "vast" blijven zitten en
verwijderd kunnen worden, hierdoor kan ik geen mail meer versturen, deze 3
berichten blokkeren het gehele stysteem.
Hoe kan ik dit probleem verhelpen??

Ik heb windows vista!!!!!!!!!


Met vriendelijke groet,

Harry
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top