Mail via ASP

B

Bram

Ik ben nog niet zo op de hoogte op het gebied van ASP, maar laatst heb ik
geprobeerd een script te schrijven om een e-mail vanaf een asp-pagina te
verzenden. Dit is me echten niet gelukt. Het enige dat er op m'n pagina
verscheen was:

CDO.Message.1 error '80040220'
The "SendUsing" configuration value is invalid.
/test.asp, line 13

en er werd dus geen e-mail gestuurd... Ik snap niet wat ik verkeerd heb
gedaan, misschien kan iemand mij helpen...
De codes die ik gebruikt heb zijn:

<%
Dim MyMail
Set MyMail = Server.CreateObject("CDO.Message")
MyMail.From = "(e-mail address removed)"
MyMail.To = "(e-mail address removed)"
MyMail.Cc = ""
MyMail.Bcc = ""
MyMail.Subject = "Testmail"
MyMail.TextBody = "<H1><i>the Syreens</i></h1>Bla Bla Bla"
MyMail.AddAttachment ""
MyMail.Fields("urn:schemas:httpmail:importance").Value = 1
MyMail.Fields.Update()
MyMail.Send()
Set MyMail = Nothing
%>
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top