bijlagen

H

help anyone

ik kan mijn bijlage,s niet openen en niet opslaan
ik krijg steeds bericht dat ik te weinig schijfruimte heb
maar er staat op C 143 gb en op D 5.13 gb beschikbaar
wie weet hier een oplossing voor

bvd.
 
L

lady

help anyone said:
ik kan mijn bijlage,s niet openen en niet opslaan
ik krijg steeds bericht dat ik te weinig schijfruimte heb
maar er staat op C 143 gb en op D 5.13 gb beschikbaar
wie weet hier een oplossing voor

bvd.
ik kan mijn bijlagen wel openen, maar ze komen in kladblok en dus
onleesbaar????
Wie weet hoe ik ze gewoon kan openen?
dank je
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top