Filkonvertering ved åbning af dokument


C

comic

Jeg prøver at åbne et word dokument og nu kommer det frem som om jeg skal
lave en filkonvertering, der står en hel masse mærklige tegn og hvis jeg
prøver så sker der ikke andet at de mærklige tegn kommer frem, hvad skal jeg
gøre?
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top